Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Humano Hair zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Algemene voorwaarden kunnen door Humano Hair ten alle tijden gewijzigd worden.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Humano Hair worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Humano Hair worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Humano Hair ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Humano Hair zijn vrijblijvend en Humano Hair behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Humano Hair behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Humano Hair. Humano Hair is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet door Humano Hair wordt geaccepteerd, deelt Humano Hair dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING

3.1 De wijze van verzending wordt door  Humano Hair bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Humano Hair is niet aansprakelijk voor vertragingen bij Post NL.

3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan Humano Hair voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.

3.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Humano Hair worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending met een aanvullende dienst is verstuurd.

3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden.

Humano Hair  zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen.

De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op onze website zijn in euro’s, exclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient voor de levering (tenzij anders is overeengekomen) overgeboekt te worden op:

ING bank- rekening: NL95INGB0008647218 ten name van Humano Hair BV.

Onder vermelding van uw naam en uw Humano Hair bestelnummer.

ARTIKEL 6. GARANTIE / RUILEN

6.1 Goederen kunnen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden geruild mits de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.

De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven ivm hygiene niet te worden geaccepteerd door Humano Hair voor omruiling als de verpakking verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.

6.2 Humano Hair geeft enkel geld retour mits er aan artikel 6.1 wordt voldaan.

6.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper.

6.4 Niet aangetekend retourzenden is voor eigen risico van de koper.

6.5 Na retourzending binnen een termijn van veertien (14) dagen heeft de klant 2 maanden de tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen voor eenzelfde bedrag of meer.

6.6 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.

Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Humano Hair onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

Humano Hair zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen.

Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Humano Hair terzake van enig gebrek.

6.7 Foto’s van de producten op de website van Humano Hair zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De klant is er van op de hoogte dat hairextensions een natuur product zijn en producten soms iets kunnen afwijken.

6.8 Humano Hair kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

6.9 Humano Hair behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

6.10 Humano Hair ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede staat verkeren.

6.11 Een retour zending wordt pas omgeruild waneer deze door Humano Hair ontvangen en  goedgekeurd is.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Klachten over kwaliteit dienen binnen dertig (30) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht.

Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Humano Hair terzake van enig gebrek.

7.2 Humano Hair neemt uitsluitend de klacht van de officiele koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.

7.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Humano Hair welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

7.4 Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hairextensions binnen dertig dagen (30) na aankoopdatum retour te worden gestuurd.

Producten die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling.

Halve leveringen worden niet aangenomen als volledige klacht.

7.5 Indien er tijdens de behandeling twijfel onstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met Humano Hair te worden opgenomen.

7.6 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.

7.7 Het chemisch behandelen (oa verven, permanenten etc.) van het haar is voor het eigen risico van de koper.

7.8 Het kleuren van de hairextensions met zilvershampoo of andere kleurveranderende producten zijn op eigen risco.

7.9 Humano Hair geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.

7.10  Humano Hair geeft geen garantie op een bevestigings syteem dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.

7.11 Humano Hair geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten

7.12 Humano Hair is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden. 

7.13 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.

7.14 De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Humano Hair geen schuld aan heeft.

7.15 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden.

Indien er sprake is van verdraaide feiten zal Humano Hair de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stop zetten.

7.16  Humano Hair is gerechtigd om niet langer haar producten te leveren aan klanten welke niet ter goeder trouw zijn.

7.17 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden.

Indien een product niet meer op voorraad is zal een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde van het aangekochte product.

Deze tegoedbon kan vrij worden besteed in de webwinkel van Humano Hair.

7.18 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 8. RETOURZENDINGEN

8.1 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:

Verstuur een e-mail naar info@humanohair.nl onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

Bij een nieuw product dient het artikel binnen acht (8) dagen na de dag waarop u  Humano Hair heeft gecontacteerd betreffende de retourzending retour gezonden te worden.

Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn.

Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.

Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Humano Hair een onjuiste levering is gedaan.

Niet aangetekend retourzenden is voor risico van de koper.

Humano Hair is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.

Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Humano Hair geaccepteerd.

De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan Humano Hair zijn voldaan.

ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1 De koper dient Humano Hair te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Humano Hair jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Humano Hair geleverde zaken.

10.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid.

Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions.

Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.

b. In aanvulling op bovenstaande stelt Humano Hair evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairextensions.

c. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Humano Hair, geschiedt geheel op eigen risico.

d. Humano Hair is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Humano Hair.

ARTIKEL 11. BEVOEGDE RECHTER 

11.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd.